Το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση- μια συγκριτική προσέγγιση

 

 

 

 

Γεώργιος ΜΠΟΥΡΙΤΣΑΣ

Εκπαιδευτικός, Υπ. Δρ. Δ.Π.Θ.

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η εργασία παρουσιάζει το νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρουσιάζοντας τις διαφοροποιήσεις του σε σχέση με τα συστήματα πρόσβασης από το 1974 μέχρι σήμερα.

Επιχειρείται  παρουσίαση των διαφοροποιήσεών του σε σχέση με το σύστημα πρόσβασης στην  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που ίσχυσε μέχρι και το σχολικό έτος 2004-2005 και γίνονται διαπιστώσεις στο  κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στους επιδιωκόμενους στόχους του.

Επίσης προσεγγίζονται οι  θέσεις των φορέων της εκπαίδευσης, των πολιτικών κομμάτων αναφορικά με το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια

Τέλος γίνονται  προτάσεις για το θέμα της πρόσβασης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση  μέσα από τη διατύπωση ενός δομημένου μοντέλου διαλόγου

 

ABSTRACT

 

            This study presents the new system of access to Higher Education highlighting the different approach in comparison to systems suggested since 1974 until today.

            There has been tried to present the diversities in relation to the system which was applied until the school year 2004-2005 and an effort has been find out if the existing system is achieving the assigned goals.

            Additionally, the position of educational sectors and political parties in relation to the new system of access to the Universities is examined.

            Finally, some proposals are given about the system of access to Higher Education through a structured interaction model.

 

 

Η  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 

Το ζήτημα της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο συζητημένα εκπαιδευτικά ζητήματα από το 1964, έτος κατά το οποίο ξεκίνησαν οι διαδικασίες με τις οποίες η επιλογή των υποψηφίων δεν γινόταν από τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά με εξετάσεις, την αποκλειστική  ευθύνη των οποίων είχε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Η προβληματική που έχει αναπτυχθεί  από τότε μέχρι και σήμερα  εντάσσεται στους άξονες  της δίκαιης και αδιάβλητης διαδικασίας της επιλογής, του καθορισμού των εξεταζομένων μαθημάτων, της  εξεταζόμενης ύλης , της μορφής των θεμάτων και του τρόπου βαθμολόγησής τους , της συμμετοχής ή όχι της βαθμολογίας του Λυκείου στη Γενική Βαθμολογία εισαγωγής, της εισαγωγής ή όχι περιορισμένου αριθμού εισακτέων με διαφορετικό τρόπο από αυτόν  που καθόριζε το εκάστοτε σύστημα εισαγωγής,  της αναγκαιότητας ή όχι αποδέσμευσης  της συμμετοχής από τη διαδικασία εισαγωγής των επιδόσεων των μαθητών  στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

Τα συστήματα εξετάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η περίοδος μετά το 1973.

 

To σύστημα  των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εξέταση το 1973 είναι ουσιαστικά αυτό που ισχύει από τα ο1967. Η χούντα της 21 Απριλίου 1967  με το Α.Ν. 40/67 για τα ακαδημαϊκά έτη 1967-68 και 1968-69 καταργεί το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο και επαναφέρει «τας εισητηρίους  εξετάσεις δια τας Ανωτέρας και Ανωτάτας Σχολάς»

Από το 1970 έως και το 1983 ισχύει ο Νόμος 237/69 αλλά κάθε χρόνο έχουμε έκδοση ΒΛ. ή Π.Λ. με τα οποία καθορίζονται κάποιες αλλαγές.

Έτσι για το Ακαδημαϊκά έτη 1971 - 72, 1972 - 73 και 1973 - 74 με το ΒΛ. 412/71 οι κύκλοι των σχολών ορίζονται σε 12 ( ενώνεται ο Διδασκαλικός με τον κύκλο των Νηπιαγωγών) και στο Γενικό Βαθμό προστίθεται και ο Βαθμός του Απολυτηρίου της Γ Λυκείου.

Για το Ακαδημαϊκό έτος 1974 -75 παρόλο που έχουμε μεταπολίτευση ο Νόμος που ισχύει είναι ο 237/69 αλλά με το ΠΛ. 327/74 οι εξετάσεις ονομάζονται "Γενικές Εισητήριες Εξετάσεις", οι κύκλοι που ορίζονται είναι 8  λείπουν οι σχολές των υπομηχανικών (έχουν καταργηθεί) και όσοι προτίθενται να γίνουν εκπαιδευτικοί έπρεπε να εξετάζονται από υγειονομική επιτροπή. Όλα τα υπόλοιπα είναι όπως και τα προηγούμενα έτη. Διαφοροποίηση επίσης υπάρχει και στα εξεταστικά κέντρα, τα οποία έχουν αυξηθεί και οι υποψήφιοι δίνουν εξετάσεις στα σχολεία της περιοχής τους.

Τα έτη 1975 έως και 1980 (κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας) οι αλλαγές οι οποίες γίνονται  αφορούν κυρίως τους κύκλους των σχολών   (, όπως επίσης με το IIΛ. 357/77 ορίζεται ότι στο Διδασκαλικό Κύκλο μπαίνουν φοιτητές χωρίς " Γενικές Εισιτήριες Εξετάσεις" με επιλογή, βάσει του βαθμού του απολυτηρίου τους, αριστούχοι).

Τα Ακαδημαϊκά έτη 1980 - 81, 1981 -   82 και 1982 - 83 οι εξετάσεις αλλάζουν εντελώς μορφή και ονομάζονται Πανελλήνιες Εξετάσεις Τύπου Α' και Τύπου Β' με βάσει το Νόμο 1035/1980. [Τύπου Α' (Φιλολογικός, Νομικός, Θεολογικός),Τύπου Β' (Φυσικομαθηματικός, Πολυτεχνικός, Ιατρικός.)

Μεταβατικά  ίσχυαν και οι εξετάσεις παλαιού τύπου.

Η πρώτη ουσιαστική αλλαγή, η οποία γίνεται με το Νόμο αυτό είναι:

α) Ο μεγάλος περιορισμός της ύλης. Η εξεταστέα ύλη καθορίζεται από αυτή που έχουν διδαχθεί οι μαθητές στη Α', Β' και Γ' τάξη του Λυκείου.

β) Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται στη Β' και Γ' τάξη του Λυκείου. Οι εξετάσεις γίνονται το μήνα Ιούνιο και συμμετέχουν όλοι οι μαθητές που φοιτούν, ανεξάρτητα εάν θέλουν να εισαχθούν σε κάποια σχολή ή όχι (Συμμετέχουν στις εξετάσεις για να προαχθούν και για να πάρουν το απολυτήριο τους).

γ) Τα θέματα  για τη Φυσική κα τη Χημεία είναι 4 και όχι 3 όπως τις προηγούμενες χρονιές (Από τα 4 ζητήματα τα 2 προέρχονται από τη θεωρία και αναλύονται το καθένα σε 2 τουλάχιστον επιμέρους ερωτήματα και τα άλλα 2 είναι ασκήσεις και προβλήματα). Τα Μαθηματικά είναι ένα μάθημα και όχι τρία χωριστά (Άλγεβρα, Γεωμετρία, Τριγωνομετρία)

δ) Η εισαγωγή σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι συνάρτηση 4 βαθμών: 1) του βαθμού του ενδεικτικού της Β' Λυκείου, 2) του βαθμού του απολυτηρίου του Λυκείου, 3) του βαθμού των Πανελληνίων Εξετάσεων Β' Λυκείου και 4) του βαθμού των Πανελληνίων Εξετάσεων Γ' Λυκείου (Παρατηρείται κάποια ομοιότητα στον υπολογισμό της βαθμολογίας με τον τρόπο του Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου)

Για τα έτη 1981 - 1983 (κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ.) ισχύει ότι και προηγουμένως αλλά και η βελτίωση της βαθμολογίας. Ένας υποψήφιος έχει δικαίωμα να δώσει εξετάσεις για βελτίωση της βαθμολογίας μέχρι και σε 4 μαθήματα της προηγούμενης χρονιάς και μέχρι και σε 2 μαθήματα της προπροηγούμενης χρονιάς. Σε περίπτωση που δεν πάρει καλύτερο βαθμό διατηρεί τον προηγούμενο, ενώ αν τον βελτιώσει εκδίδεται νέο απολυτήριο.

Από το έτος 1983 μέχρι και σήμερα έχουμε άλλο τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι εξετάσεις από Πανελλήνιες γίνονται Γενικές Εξετάσεις καταρχή με το Ν. 1351/83. Καταργούνται οι Πανελλήνιες Εξετάσεις Τύπου Α1 και Τύπου Β1 και θεσμοθετούνται Γενικές Εξετάσεις στη Γ' Λυκείου. Δημιουργούνται 4 Δέσμες (1η Δέσμη: Φυσικομαθηματική, Πολυτεχνείο, Γεωπονοδασολογική και οι αντίστοιχες Σχολές των Τ.Ε.Ι. καθώς επίσης και Παιδαγωγικά Τμήματα , Στρατιωτικές Σχολές και Τ.Ε.Φ.Α.Α, 2η Δέσμη: Ιατρική, Φαρμακευτική, αντίστοιχες σχολές Τ.Ε.Ι., Παιδαγωγικά Τμήματα, αντίστοιχα Τμήματα Στρατιωτικών Σχολών, 3η Δέσμη: Φιλολογία, Νομική, Παιδαγωγικά Τμήματα, 4η Δέσμη:  Οικονομικές Σχολές,  Πάντειος,  Βιομηχανική, Τμήματα Τ.Ε.Ι., Παιδαγωγικά Τμήματα, Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει το πολύ 2 ομάδες σχολών της ίδιας δέσμης. Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα στη 1η Δέσμη εξακολουθούν να είναι: Έκθεση, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία. Η κλίμακα της βαθμολογίας κάθε μαθήματος είναι 1 - 20 , η βαθμολόγηση γινόταν από 2 βαθμολογητές και έβγαινε ο Μ.Ο.

Για τη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας του υποψηφίου συνυπολογίζονταν κατά 25% η βαθμολογία στις τάξεις του Λυκείου. Το 25% κατανεμόταν ως εξής: 5% στην Α' τάξη, 8% στη Β' τάξη και 12% στη Γ τάξη του Λυκείου.

Η συνολική βαθμολογία ήταν το άθροισμα των γινομένων που προέκυπταν από τον πολλαπλασιασμό:

α)των γενικών βαθμών προαγωγής και απόλυσης του υποψηφίου από τις τάξεις του Λυκείου με τους αριθμούς των ποσοστών για κάθε τάξη, β) το Μ.Ο. των βαθμών  που πήρε ο υποψήφιος στις Γενικές Εξετάσεις στα προπαρασκευστικά μαθήματα με τον αριθμό 75, γ) το βαθμό του ειδικού μαθήματος, όπου απαιτείται, με το 20.

Για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας λαμβάνεται υπόψη κατά σειρά: α) η συνολική βαθμολογία, β) το άθροισμα των βαθμών στα προπαρασκευαστικά μαθήματα και γ) ο ακριβής γενικός βαθμός του απολυτηρίου.

Θα πρέπει  να σημειωθεί  ότι στο νόμο αυτόν υπάρχουν άρθρα που αφορούν τις περιπτώσεις υποψηφίων που εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις ή με κάποιες ειδικές εξετάσεις και οι περιπτώσεις αυτές είναι πολύ περισσότερες απ' ότι τα προηγούμενα χρόνια. Τα ποσοστά όμως αυτών των φοιτητών δεν μπορούσε να είναι πάνω από το 20% του συνόλου των εισαγόμενων με τις γενικές εξετάσεις. Επίσης εισάγονται ως υπεράριθμοι σε μια Σχολή και όσοι ισοβαθμούσαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Από το σχολικό έτος 1983 - 1984 προστίθεται και μια 5η δέσμη μαθημάτων    Γενικής Ωφελιμότητας. Η δέσμη αυτή δεν είναι επαγγελματική και ούτε έχει ειδικό Ακαδημαϊκό χαρακτήρα αλλά σχεδιάστηκε για εκείνους τους μαθητές που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν μετά το Λύκειο σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο Νόμος 1351/83 ισχύει μέχρι και το 1988 ως έχει οπότε και ψηφίζεται ο Νόμος 1771/88 με τον οποίο γίνεται  τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Καταρχήν διευρύνονται οι περιπτώσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις (π.χ. απόφοιτος  Ε,Π.Λ. και Ναυτικών Λυκείων κ.α.

Τα μαθήματα των Δεσμών δεν ονομάζονται πλέον  προπαρασκευαστικά αλλά μαθήματα γενικής αξιολόγησης.

Επίσης για να εισαχθεί ο υποψήφιος σε μια Σχολή πρέπει να έχει συγκεντρώσει τη βαθμολογική βάση στο βασικό μάθημα ή το ειδικό μάθημα ( Για την 1η Δέσμη το βασικό μάθημα ήταν Μαθηματικά εκτός από το Φυσικό Τμήμα που ήταν η Φυσική και το Τμήμα των Χημικών που ήταν η Χημεία).

Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου ήταν το άθροισμα της βαθμολογίας των μαθημάτων γενικής αξιολόγησης στις Γενικές Εξετάσεις, τα οποία ήταν μεταξύ τους βαθμολογικά ισότιμα.

Η  βαθμολογική κλίμακα δεν είναι πλέον  από 1 -  20 αλλ από το 1 - 80 . Βαθμολογείται και πάλι από 2 βαθμολογητές το κάθε γραπτό αλλά ο βαθμός αξιολόγησης δεν είναι ο Μ.Ο. των 2 βαθμών αλλά το άθροισμα τους. Δηλαδή το άριστα για ένα γραπτό είναι το 160.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να κατοχυρώσουν τη βαθμολογία τους για τα επόμενα 2 χρόνια, εκτός από ένα τουλάχιστον μάθημα, του οποίου πρέπει να επαναλάβουν την εξέταση του στις Γενικές εξετάσεις, σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι νέοι βαθμοί.

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων αξιολόγησης κάθε δέσμης για τις Γενικές Εξετάσεις και ανακοινώνεται το μήνα Μάρτιο (η ύλη δηλαδή περιορίζεται ακόμα περισσότερο και συγκεκριμενοποιείται στην ύλη που διδάχθηκαν οι μαθητές στη 1" Λυκείου ).

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών δεν εντάσσονται και στη 2η Δέσμη.

Με μια εγκύκλιο Β3/159/8.1.91 του υπουργού Παιδείας για τις Γενικές Εξετάσεις του 1991γίνονται οι παρακάτω αλλαγές στο σύστημα των εξετάσεων:

Καταργείται η βαθμολογική βάση στο βασικό μάθημα, ενώ παράλληλα καθορίζονται συντελεστές για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, οι οποίοι είναι 1,15 για το βασικό μάθημα και 0,95 για καθένα από τα υπόλοιπα 3 μαθήματα. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμών 1 - 160 επί το συντελεστή κάθε μαθήματος. Η ανωτάτη βαθμολογία που μπορεί, να συγκεντρώσει ο υποψήφιος είναι 6.400 μόρια.

Καταργούνται οι ομάδες Σχολών ή Τμημάτων και ορίζεται σε 60, ως ανώτατο όριο αριθμός των Σχολών ή Τμημάτων τα οποία μπορεί να δηλώσει ο κάθε υποψήφιος στα πλαίσια της Δέσμης του.

Και τέλος τα Παιδαγωγικά τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών επανεντάσσονται και στη 2η δέσμη.

Τα υπόλοιπα ισχύουν όπως και τα προηγούμενα χρόνια και αυτά ισχύουν μέχρι και το 1989[Κλωνάρη, Α., Κωστόπουλος, Δ., Μπουρίτσας, Γ. (1989)]

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 η εισαγωγή στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται μόνο με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου. Εξαίρεση αποτελεί το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο οποίο η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κλήρωση. Επίσης από το ενιαίο σύστημα εισαγωγής εξαιρούνται το τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και το τμήμα  Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης . Η εισαγωγή στα τμήματα αυτά γίνεται με βάση το βαθμό που επιτυγχάνουν οι υποψήφιοι στις ειδικές εξετάσεις που διενεργεί χωριστά η καθεμιά από τις σχολές αυτές.

Το κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού είναι, ότι βασίζεται ως προς τα κριτήρια επιλογής των εισαγομένων τελειοφοίτων  σε βαθμολογικά δεδομένα προφορικής και γραπτής εξέτασης μαθημάτων των δύο τελευταίων τάξεων  του Ενιαίου Λυκείου

Για την συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση απαιτείται η απόκτηση του απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου μετά από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις  των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Επίσης  συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν και οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου που αποκτήθηκε με  εξετάσεις των μαθημάτων σε επίπεδο σχολικής μονάδος ή οι κάτοχοι άλλου τίτλου ισοτίμου προς το απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων.

Στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο δίνονται κοινά θέματα σε όλα τα λύκεια με  διαδικασίες ταυτόχρονης εξέτασης πανελλαδικά. 

Σε όσους πάρουν μέρος στις εξετάσεις των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων τα οποία απαιτούνται για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις εκάστοτε κατά περίπτωση προϋποθέσεις χορηγείται «Βεβαίωση για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» στην οποία περιέχονται τα βαθμολογικά δεδομένα των μαθημάτων που εξετάσθηκαν σε εθνικό επίπεδο και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση .

            Κάθε κάτοχος απολυτηρίου  Ενιαίου Λυκείου μπορεί να επιχειρεί την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μετέχοντας κάθε χρόνο στις εξετάσεις όλων των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης.

Επομένως  η «Βεβαίωση για την πρόσβαση στην  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» το 2003 περιέχει τα βαθμολογικά δεδομένα  για τους τελειοφοίτους του ιδίου έτους και τους αποφοίτους προηγουμένων ετών που προκύπτουν από τη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων  του έτους αυτού που  του δίνουν και  το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο βαθμός πρόσβασης κάθε μαθήματος διαμορφώνεται κατά 30% από τον προφορικό βαθμό και κατά 70% από το γραπτό βαθμό του πανελλαδικώς εξεταζομένου μαθήματος. Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει  προφορικός βαθμός σε ένα ή περισσότερα μαθήματα για διάφορους νόμιμους λόγους τότε ο βαθμός πρόσβασης στα μαθήματα αυτά είναι ο γραπτός στις τελικές εξετάσεις.

            Βαθμός πρόσβασης της τάξης είναι ο μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης όλων των μαθημάτων της αντίστοιχης τάξης στα οποία  εξετάσθηκε ο υποψήφιος.

Ο Γενικός βαθμός πρόσβασης για τους τελειοφοίτους και αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου που λαμβάνουν  μέρος στις εξετάσεις τα αμέσως επόμενα έτη από αυτά της λήψης του απολυτηρίου τους διαμορφώνεται από τους βαθμούς πρόσβασης των δύο τελευταίων τάξεων. Ειδικότερα στη διαμόρφωση του Γενικού βαθμού πρόσβασης συμμετέχει κατά 30% ο βαθμός πρόσβασης της Β΄ Τάξης και κατά 70% αυτός ης Γ΄ Τάξης, όπως αυτός διαμορφώθηκε από την τελευταία συμμετοχή του στις εξετάσεις.

Ο  βαθμός πρόσβασης της Β΄ Τάξης δεν λαμβάνεται υπόψη αν είναι μικρότερος ή ίσος από τον αντίστοιχο της Γ΄ Τάξης.

.           Για όλους τους άλλους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις μετά παρέλευση δύο ετών από τη λήψη του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου, καθώς και για τους αποφοίτους άλλου τύπου λυκείου ο  Γενικός Βαθμός πρόσβασης είναι ο Μέσος Όρος των γραπτών βαθμών που πέτυχαν στις εξετάσεις όλων των  μαθημάτων της Γ΄ Τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου οι οποίοι συμμετείχαν στις εξετάσεις τα έτη 2000, 2001, 2002 όλων των μαθημάτων της Γ΄ Τάξης που εξετάζονται πανελλαδικά μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 10% των θέσεων εισαγωγής  χρησιμοποιώντας τον βαθμό πρόσβασης που προκύπτει από τα βαθμολογικά δεδομένα  των εξετάσεων των ετών 2000,2001, 2002.

Με βάση τα παραπάνω, η εισαγωγή των υποψηφίων με το σύστημα του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση τα βαθμολογικά δεδομένα  που περιέχονται στην  «Βεβαίωση για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»  εκτός από τις σχολές και τα τμήματα για τα οποία απαιτούνται και εξειδικευμένες γνώσεις ή δεξιότητες λόγω του γνωστικού αντικειμένου. Οι εξειδικευμένες γνώσεις ή δεξιότητες διαπιστώνονται ή με ειδικές εξετάσεις [εισαγωγικές] στα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα ή με πρακτικές δοκιμασίες  ή με προκαταρτικές εξετάσεις [υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές], οι οποίες διενεργούνται κάθε χρόνο μετά το τέλος των απολυτηρίων εξετάσεων του Ενιαίου Λυκείου.

Για την διεκδίκηση μιας θέσης σε σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται  η συμπλήρωση  προτιμήσεων τμημάτων ή σχολών που ανήκουν σε ένα ή δύο το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία στα οποία είναι  κατανεμημένες οι υπάρχουσες σχολές και τμήματα. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει τα σύνολο των σχολών ή τμημάτων των επιστημονικών πεδίων που επιθυμεί. και τις σχολές ή τμήματα  για τα οποία απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες εφόσον έχει λάβει μέρος στις προβλεπόμενες διαδικασίες πιστοποίησης των γνώσεων ή δεξιοτήτων που κατά περίπτωση απαιτούνται.

Θέματα που αφορούν τον υπολογισμό των βαθμολογικών δεδομένων , τις ιδιαιτερότητες στον τρόπο επιλογής για ορισμένα τμήματα ή σχολές και τις ειδικές κατηγορίες εισαγομένων επειδή ισχύουν και θα αναφερθούν στο τροποποιημένο σύστημα που ισχύει σήμερα.

 

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

 

Από το σχολικό έτος 2005- 2006 οι μαθητές του Λυκείου έχουν να αντιμετωπίσουν ένα νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τα βασικά χαρακτηριστικά του οποίου είναι:

*       Τα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα είναι έξη [6]

*       Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης  καθορίζεται αποκλειστικά από τα πανελλαδικά εξεταζόμενα  μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Λυκείου

*       Οι αλλαγές στους συντελεστές βαρύτητας 

*       Οι περιορισμοί στην επιλογή των Επιστημονικών Πεδίων

*       Η επιλογή των Επιστημονικών Πεδίων πριν από τις εξετάσεις

*       Το βαθμολογικό όριο εισαγωγής

*       Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων

*       Η εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας σε όλα τα πεδία

*       Έβδομο μάθημα οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 

Ειδικότερα:

*       Οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε έξη (6)  μαθήματα:

*       Τα τέσσερα [4] είναι τα μαθήματα της Κατεύθυνσης

*       Τα δύο [2] είναι τα μαθήματα της Γενικής Παιδείας

Από  τα μαθήματα της Γενικής Παιδείας το μάθημα της «Νεοελληνικής Γλώσσας» εξετάζεται υποχρεωτικά από όλους το δεύτερο επιλέγεται από τα υπόλοιπα τέσσερα.

*       Οι μαθητές όλων των κατευθύνσεων, εάν επιθυμούν εξετάζονται πανελλαδικά επιπλέον των έξη [6] μαθημάτων και στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον το έχουν διδαχθεί.

*       Ο υποψήφιος  για την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας που θα εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο πρέπει να λάβει υπόψη του τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά επιστημονικό πεδίο καθώς και τα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν με τους αντίστοιχους συντελεστές

*       Ως προϋπόθεση συμμετοχής του υποψηφίου στην εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι :

      1. Η επίτευξη  από τον  υποψήφιο, γενικού βαθμού πρόσβασης ίσου  με το μισό

           του μεγίστου δυνατού αριθμού πρόσβασης ή                    

      2. Η επίτευξη από τον υποψήφιο συνολικού αριθμού μορίων τουλάχιστον ίσων με

           το μισό  του μεγίστου  δυνατού αριθμού μορίων.

*       Η εισαγωγή στις σχολές ή στα τμήματα γίνεται με βάση τα μόρια που προκύπτουν από το άθροισμα των  γινομένων  του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης, των Βαθμών Πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας και του βαθμού του τυχόν απαιτούμενου ειδικού μαθήματος [ή του Μέσου Όρου των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων όπου αυτή προβλέπεται] με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.. Δηλαδή  ισχύουν τα ακόλουθα:

*       Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προέρχεται από την ίδια κατεύθυνση από αυτή στην οποία ανήκουν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητα:

{[Γενικός Βαθμός Πρόσβασης *8] +[Βαθμός Πρόσβασης 1ου Μαθήματος Αυξημένης Βαρύτητας* 1,3] +[Βαθμός Πρόσβασης 2ου Μαθήματος Αυξημένης Βαρύτητας* 0,7]}*100

*       Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προέρχεται από διαφορετική  κατεύθυνση από αυτή στην οποία ανήκουν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητα:

{[Γενικός Βαθμός Πρόσβασης *8] +[Βαθμός Πρόσβασης 1ου Μαθήματος Αυξημένης Βαρύτητας* 0,9] +[Βαθμός Πρόσβασης 2ου Μαθήματος Αυξημένης Βαρύτητας* 0,4]}*100

*       Για τα Τμήματα και τις Σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα το σύνολο των μορίων δίνεται από τη σχέση:

{[Γενικός Βαθμός Πρόσβασης *8] +[Βαθμός Πρόσβασης 1ου Μαθήματος Αυξημένης Βαρύτητας* 1,3] +[Βαθμός Πρόσβασης 2ου Μαθήματος Αυξημένης Βαρύτητας* 0,7]+ [Βαθμός Ειδικού Μαθήματος *1 ή 2 (κατά περίπτωση)]} *100

*       Ο Βαθμός Πρόσβασης κάθε μαθήματος υπολογίζεται ως εξής:

              Βαθμός Πρόσβασης= (Γραπτός βαθμός) X 0,7 + (προφορικός βαθμός) X 0,3

Αν η διαφορά μεταξύ του γραπτού και του προφορικού βαθμού είναι μεγαλύτερη από δύο (2) μονάδες τότε μειώνεται ή αυξάνεται ο προφορικός βαθμός, ώστε να διαφέρει από τον γραπτό κατά δύο μονάδες.

*       Δηλαδή  οι  προβλεπόμενοι συντελεστές είναι :

*       8 για το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης

*       1,3 για το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,9 στην περίπτωσή αντικατάστασης από το μάθημα γενικής παιδείας

*       0,7 για το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,4 στην περίπτωσή αντικατάστασης από το μάθημα γενικής παιδείας

*       Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες ανάλογα με το τμήμα είναι:

*       2 για τα τμήματα για τα τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών και γλωσσών και για τα τμήματα μετάφρασης και διερμηνείας

*       2 για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται η εξέταση στα μαθήματα ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο ή αρμονία και έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων

*       1 για όλα τα άλλα τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας

*       2 για τα ΤΕΦΑΑ [Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

*       Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης είναι ο Μ.Ο. των Βαθμών Πρόσβασης των πανελλαδικά  εξεταζόμενων μαθημάτων. Εφόσον κατά τον υπολογισμό των Βαθμών Πρόσβασης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού και ο Βαθμός Πρόσβασης των μαθημάτων με προσέγγιση δεκάτου.

Επιπλέον:

*       Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην αντίστοιχη εξέταση ο υποψήφιος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα

*       Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

*       Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες - αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου

*       Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας ή επιλογής που επέλεξε να εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε  στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).

Μερικές διευκρινήσεις:

 

*       ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ:Με νέα συμμετοχή στις εξετάσεις  των 6 γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων (και διατήρηση προφορικών για μία διετία) χωρίς δικαίωμα κατοχύρωσης βαθμών.

*       ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ:Συμμετοχή στις επόμενες Πανελλαδικές μόνο με καταθέσει μηχανογραφικού, αλλά για το 10% των θέσεων ανά τμήμα (εφόσον ο υποψήφιος έχει βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 10 ή σύνολο μορίων τουλάχιστον 10.000).

*       ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:Παρέχεται το δικαίωμα συμμετοχής σε νέα διαδικασία επιλογής για ΑΕΙ και ΤΕΙ (με νέες γραπτές εξετάσεις ή μόνο με την κατάθεση μηχανογραφικού) ενώ διατηρείται η εγγραφή σε τμήμα ή σχολή από προηγούμενη επιτυχία.

*       ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:Μετά από τις απολυτήριες εξετάσεις και σε ειδικά εξεταστικά κέντρα διεξάγονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων  (χωρίς δικαίωμα κατοχύρωσης βαθμολογίας για τα επόμενα χρόνια).

 

Οι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές Αστυνομίας και την Πυροσβεστική Ακαδημία υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις (Αθλητικές, Υγειονομικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄Λυκείου.

Οι υποψήφιοι στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα ΑΕΙ ( εκτός από τις αθλητικές τους επιδόσεις σε προκαθορισμένα αθλήματα) όπως και στα τμήματα Λογοθεραπείας των ΤΕΙ πρέπει να πληρούν ειδικές προϋποθέσεις υγείας.

Επίσης:

*       Τα βαθμολογικά δεδομένα αναγράφονται η Βεβαίωση Πρόσβασης, που χορηγείται:

Ι.)   Στους τελειόφοιτους Ενιαίου Λυκείου που προάγονται και λαμβάνουν απολυτήριο μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο.

ΙΙ.) Στους κατόχους απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου παλαιότερου σχολικού έτους οι οποίοι συμμετέχουν το έτος αυτό στις εξετάσεις όλων των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου.

ΙΙΙ.) Στους κατόχους απολυτηρίου παλαιού τύπου ή άλλου τύπου Λυκείου οι οποίοι συμμετέχουν το έτος αυτό στις εξετάσεις όλων των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου , προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το νέο σύστημα

*       Η βαθμολόγηση των γραπτών :

*       Η Επιτροπή κάθε Βαθμολογικού Κέντρου ελέγχει αν υπάρχουν διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών κάθε γραπτού. Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α΄ και του β΄ βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0 - 100, τότε ο τελικός βαθμός είναι ο Μ.Ο. των δύο βαθμολογιών

*       Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών α΄ και β΄ βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0 - 100, τότε καλύπτονται από την Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου  οι βαθμοί και των δύο βαθμολογητών και το γραπτό δίνεται για αναβαθμολόγηση και σε τρίτο βαθμολογητή.

*       0 τελικός βαθμός του γραπτού στην περίπτωση αναβαθμολόγησης του είναι ο μέσος όρος που προκύπτει από το βαθμό του τρίτου βαθμολογητή με τον πλησιέστερο προς αυτόν βαθμό των δύο προηγούμενων, εκτός της περίπτωσης που ο βαθμός του τρίτου είναι μικρότερος από τους βαθμούς και των δύο πρώτων οπότε ως βαθμός του γραπτού λαμβάνεται ο μικρότερος βαθμός από αυτούς που έδωσαν οι δύο πρώτοι βαθμολογητές. Στην περίπτωση που ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι ίσος με το μέσο όρο των βαθμών των δύο πρώτων ως τελικός βαθμός του γραπτού λαμβάνεται ο συγκεκριμένος μέσος όρος

*       Η Επιτροπή κάθε Βαθμολογικού Κέντρου ελέγχει τον τρόπο βαθμολόγησης, την ποιότητα των  αναβαθμολογήσεων και απευθύνει οδηγίες και συστάσεις στους βαθμολογητές.

*       Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου και η επιλογή των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

*       Κάθε υποψήφιος (ανάλογα με την Κατεύθυνση από την οποία προέρχεται) μπορεί να δηλώσει (ακόμη και όλα) τα Τμήματα από δύο Επιστημονικά Πεδία. Το σύνολο των Μορίων Εισαγωγής του όμως πιθανά να διαφέρει από Πεδίο σε Πεδίο (όταν αλλάζουν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και μειώνονται οι αντίστοιχοι συντελεστές).

*       Η προτεραιότητα με την οποία δηλώνονται, στο Μηχανογραφικό Δελτίο, οι προτιμήσεις για τα διάφορα Τμήματα προσδιορίζει και την επιτυχία στο ανάλογο Τμήμα για το οποίο επαρκούν και τα Μόρια του υποψηφίου.

*       Κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ανακοινώνει, για τα Τμήματα του, έναν αριθμό θέσεων εισακτέων που συμπληρώνονται με τον πρώτο υποψήφιο (που έχει υψηλότερο αριθμό μορίων και δήλωσε το Τμήμα) και συνεχίζεται η διαδικασία κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων. Εάν υπάρχει ισοβαθμία δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην τελευταία θέση (ΒΑΣΗ) εισακτέων σε ένα τμήμα, τότε εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης. Αν υπάρχει ξανά ισοβαθμία εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας (που αντιστοιχούν στο Πεδίο που ανήκει το Τμήμα). Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες (της τριπλής αυτής ισοβαθμίας) ανεξάρτητα από τη σειρά που δηλώθηκε το Τμήμα στο Μηχανογραφικό. Αν όμως πρόκειται για Στρατιωτική ή Αστυνομική Σχολή η σειρά προτίμησης λαμβάνεται υπόψη ως τρίτο κριτήριο προτεραιότητας και εισάγεται αυτός που είχε προγενέστερη προτίμηση

*       Όταν ο υποψήφιος, με τα Μόρια που συγκεντρώνει, μπορεί να πετύχει την εισαγωγή σε περισσότερα από ένα Τμήματα (αναφερόμαστε πάντα για όσα έχει δηλώσει προτίμηση) θα εισαχθεί σε αυτό για το οποίο η προτίμηση του είναι προγενέστερη.

[Μπουρίτσας, Γ, (2005)]

 

ΓΕΝΙΚΕΣ   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι οι ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 1964 μέχρι σήμερα είναι :

 

 1. Το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο το 1965, που διήρκεσε 2 χρόνια (Ένωσις Κέντρου) μετά από το οποίο επανήλθε το παλιό σύστημα των " Γενικών Εισητηρίων Εξετάσεων " (Χούντα)
 2. Η περίοδος αυτή  είναι και η περίοδος όπου υπάρχει πλήρης διαχωρισμός της διαδικασίας πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τη διαδικασία περάτωσης των σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3.  Η 2η σημαντική αλλαγή γίνεται το 1979 -1980 με τις Πανελλήνιες εξετάσεις Α΄ και Β' Τύπου (Νέα Δημοκρατία). που εμφανίζει  κοινά στοιχεία με το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο
 4. Το 1983,  θεσμοθετούνται οι" Γενικές Εξετάσεις", όπου εισάγονται οι Δέσμες στη Γ τάξη λυκείου (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).
 5. Κάθε κυβέρνηση φτιάχνει ένα Νόμο, αλλάζει το όνομα των εξετάσεων και με τα διάφορα διατάγματα που εκδίδει κάθε χρόνο (Β.Δ. ή Π.Δ.) ανάλογα με τις πιέσεις που υπάρχουν από το κοινωνικό σύνολο, τροποποιεί κάποια άρθρα ώστε να φαίνεται ότι διευκολύνει τους υποψηφίους ( δραστική μείωση της εξεταζόμενης ύλης , ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή χωρίς εξετάσεις ή μετά από ειδικές εξετάσεις κάποιων ομάδων, βελτίωση βαθμολογίας κλπ).
 6. Επίσης μια γενική παρατήρηση είναι ότι το ποσοστό των εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μεγαλώνει, [περίοδος μετά το 1981]  ενώ ο λόγος υποψηφίων/ εισαγόμενων παραμένει  σταθερός ή μικραίνει δηλαδή ευκολότερα εισάγεται ένας υποψήφιος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Παράλληλα οι βάσεις εισαγωγής στις «λεγόμενες» σχολές υψηλής ζήτησης ανεβαίνουν συνεχώς γεγονός που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «σφαγή» των υποψηφίων [χαρακτηρισμός των ΜΜΕ, των εφημερίδων και περιοδικών κλπ] αφού η εισαγωγή στια τμήματα  εξαρτάται από τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων και των αριθμό των θέσεων και όχι από τη βαθμολογία που ο κάθε υποψήφιος επιτυγχάνει κα εξαρτάται από παράγοντες όπως  το επίπεδο ευκολίας  ή δυσκολίας των θεμάτων και το επίπεδο των  διαγωνιζόμενων .
 7. Από το 1981 μέχρι και το 2004 υπήρχε η τάση να δίνεται η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων να εισάγεται στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα προκειμένου να διασφαλισθεί η συνταγματική επιταγή για παροχή δυνατοτήτων εκπαίδευσης και σε αυτό το εκπαιδευτικό επίπεδο σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Η επιλογή αυτή συνδέθηκε εσφαλμένα με την ταύτιση της παροχής δυνατοτήτων για ανώτατη παιδεία με την επαγγελματική αποκατάσταση.
 8. Μετά το 2004 τίθενται το θέμα της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε νέα βάση αφού πλέον δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός εισαγομένων  αφού με τη καθιέρωση της βάσης εισαγωγής ο αριθμός των εισαγομένων θεωρητικά δεν έχει κατώτερο όριο εισαγομένων [μπορεί να μην εισαχθεί και κανείς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση].
 9.  Οι προτάσεις που διατυπώνονται δεν   τεκμηριώνονται επιστημονικά και δεν  διατυπώνουν με καθαρότητα τις αρχές επί των οποίων στηρίζονται.[αφορούν τις προτάσεις που συζητήθηκαν στα όργανα συμμετοχής και κοινωνικού ελέγχου της παιδείας (ΕΣΑΠ, ΣΑΠ, ΣΤΕ, ΕΣΥΠ, ΣΑΠΕ, ΣΑΤΕ), πρυτάνεων κλπ]
 10. Η κοινή θέση όλων των ενδιαφερομένων φορέων ότι  το όποιο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το σύστημα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται ότι δεν είναι αυτονόητη επιλογή αφού δεν υιοθετείται η αυτονόητη πρόταση ότι ο μαθητής πρώτα ολοκληρώνει τις σπουδές του στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι οποίες πιστοποιούνται με μια καθορισμένη διαδικασία και  ακολούθως υπάρχει μια ανεξάρτητη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 11. Η επιχειρηματολογία που θέτει το δίλημμα : Είναι δυνατόν να σπουδάζει κάποιος αν δεν  επιτυγχάνει βαθμολογία ίση με  κάποιο ελάχιστο βαθμολογικό όριο, δεν  τεκμηριώνεται επιστημονικά, αφού η όποια βάση μπορεί να διαμορφώνεται από το επίπεδο των εξεταζόμενων θεμάτων και μπορεί να επιλυθεί με διαδικασίες αυστηρής αξιολόγησης  μέσα στα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.Επίσης τέτοια επιχειρήματα  υποκρύπτουν άρνηση  συζήτησης θεμάτων που σχετίζονται με θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης ή συρρίκνωσης και  αξιολόγησης   της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και σε τελευταία ανάλυση υπονομεύουν το δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστήμιου και σχετίζονται με τις προτάσεις για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων κερδοσκοπικών [αφού υπάρχουν σοβαρές εντάσεις για δημιουργία τμημάτων μόνο χαμηλού κόστους λειτουργίας  ]ή μη ή αμφίβολου επιστημονικού επιπέδου  [αφού για παράδειγμα  οι προτάσεις της ΓΣΕΕ  αμφισβητούνται αν ληφθεί υπόψη το επίπεδο και το εύρος της συμμετοχής στα θεσμοθετημένα όργανα της παιδείας και της εκκλησίας  για το κατά πόσο αυτά θα  ανταποκρίνονται στοιχειωδώς στην εκπλήρωση των χαρακτηριστικών του πανεπιστημίου που είναι η ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία]
 12. Ο αποκλεισμός  στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα με βαθμολογικά κριτήρια εισαγωγής  που χαρακτηρίζουν ανίκανους να σπουδάσουν άτομα τα οποία γίνονται αποδεκτά από ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ουσιαστικά  αποδυναμώνει την όποια επιχειρηματολογία έχει αναπτυχθεί.

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

 

*       Θα πρέπει να  διατυπωθούν προτάσεις που να χαρακτηρίζονται :

*       Από  ξεκάθαρους στόχους αναφορικά με  τους πολιτικούς,, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους για τους οποίους δίνεται η δυνατότητα  παρακολούθησης σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

*       Επιστημονική τεκμηρίωση

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Κλωνάρη, A. Κωστόπουλος, Μπουρίτσας,Γ (1991) «Τα συστήματα εξετάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 1964 μέχρι σήμερα, συγκριτική παρουσίαση , συμπεράσματα» Δ΄ Κοινό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και Ένωσης Κυπρίων Φυσικών , Λαμία 21-22.12.1991.

Μπουρίτσας, Γ, Γιάτας,. (2005) «Η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπάιδευση». ΓΡΑΣΕΠ 1ΕΛ ΑΛ . Αθήνα, 2005

Μπουρίτσας, Γ.,(2006) «Θεσμοί συμμετοχής και κοινωνικού ελέγχου του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (1974-2006): Το Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης» Διπλωματική Εργασία,  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Σπουδές στην Εκπαίδευση. ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2006.

ΥΠΕΠΘ, (1983), Ο νόμος 1268/82 για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων

           Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.

ΥΠΕΠΘ, (1983α), Ο νόμος 1268/82 για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων    Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.

YΠΕΠΘ (6.1983-2.1994), Δελτιο ΕΣΑΠ [ΣΑΠ]. τ.1-19. Αθήνα:ΟΕΔΒ

ΥΠΕΠΘ (1984),Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.Ένας χρόνος μετά….,Αθήνα:ΟΕΔΒ.

ΥΠΕΠΘ (5.1994-5.1989), Δελτιο ΣΤΕ, τ1-7, Αθήνα:ΟΕΔΒ

ΥΠΕΠΘ, (2000α), Πρόταση διαλόγου για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος

            Αξιολόγησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ΥΠΕΠΘ, (2000β ), Τελικό κείμενο της Ομάδας Στρατηγικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΥΠΕΠΘ- Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων «ΟΔΗΓΙΕΣ για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων  ελλήνων υπαλλήλων του υπηρετούν στο εξωτερικό για το έτος 2004»,   ΑΘΗΝΑ 2003

ΥΠΕΠΘ- Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων, «ΟΔΗΓΙΕΣ για την εισαγωγή αλλογενών- αλλοδαπών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας», ΑΘΗΝΑ 2004

ΥΠΕΠΘ- Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Μηχανογραφικό Δελτίο [αίτηση – δήλωση προτιμήσεων] υποψηφίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου-, ΑΘΗΝΑ 2005

ΥΠΕΠΘ- Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων, «Ενιαίο Λύκειο – Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», ΑΘΗΝΑ 2004

 

ΦΕΚ

Ν.2525, ΦΕΚ 188, τ. Α΄, 23.9.1997 « Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» ,

Ν. 2552, ΦΕΚ.266, τ. Α΄, 23.12.1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και  άλλες διατάξεις»»,

Ν. 2817, ΦΕΚ. 78, τ. Α΄, 14.3.2000 « Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»,

 Απ. Φ152.Β6/198, ΦΕΚ 472, τ. Β΄, 6.4.2000.,«Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ορισμός ειδικών κατηγοριών και του τρόπου πρόσβασής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»,

Π.Δ. 86, ΦΕΚ 73, τ. Α΄, 12.4.2001,«Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», Ν.2909, ΦΕΚ 90, τ. Α΄, 2.5.2001.«Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,

ΑΠ. Φ253/Β6/1340, ΦΕΚ.565, τ. Β΄, 15.5.2001« Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»,

ΠΔ.26, ΦΕΚ 21, τ. Α΄, 12.2.2002,«Τροποποίηση του ΠΔ 86/2001(ΦΕΚ73 Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου»»,

Ν.2986, ΦΕΚ 24, τ. Α΄, 13.2.2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών , επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,

Ν. 3027, ΦΕΚ. 152, τ. Α΄, 28.6.2002.  « Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

ΠΔ.80,  ΦΕΚ 77, τ. Α΄, 2.4.2003 «Τροποποίηση του ΠΔ 86/2001(ΦΕΚ73 Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου»»,

ΑΠ. Φ252/42540/Β6, ΦΕΚ. 543, τ. Β΄, 8.5.2003 «Τύπος περιεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος υπολογισμού των βαθμών της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001»,

Υ.Α «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005.

ΥΑ63442/Γ2/27.6.2005 Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα  Γ' τάξης Ημερήσιου Ενιαίου

             Λυκείου και Δ' τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου Πρόσβαση των κατόχων

              απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Υ.Α.Φ253/120785/Β6/1.11.2005 Τύπος, περιεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος

           υπολογισμού των βαθμών της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ   της   παραγράφου   13   του άρθρου   1

             του Ν.2525/1997,   όπως  συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1'του άρθρου 1 του Ν.

            2909/2001

Υ.Α. Φ253/120789/Β6/1.Π.2005 Διευκρινήσεις επί της αριθμ. Φ253/120785/β6/1.11.2005 Υπουργικής   Απόφασης σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα και την επιλογή των    επιστημονικών πεδίων                                                                                 

Υ.Α.Φ252/121456/Β6/2.11.2005  Διευκρινήσεις επί της αριθμ. Φ253/120785/β6/1.11.2005 Υπουργικής   Απόφασης σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα και την επιλογή των    επιστημονικών πεδίων